Framhaldsskólabrú

Framhaldsskólabrú er tveggja anna námsbraut fyrir nemendur sem ekki hafa náð markmiðum grunnskólans.

Náminu er ætlað að leggja grunn að áframhaldandi námi nemenda eða veru þeirra á vinnumarkaði. Áhersla er lögð á að gefa nemendum tækifæri til að styrkja sjálfsmynd sína og veita þeim yfirsýn yfir lífsins verkefni og möguleika. Námið byggir á hugmyndafræði persónumenntar (character education) þar sem lykilorðin eru hugrekki, þrautseigja, bjartsýni, núvitund og seigla. Á brautinni hafa hefðbundnar námsgreinar minna vægi en venjulegt er en þær eru fléttaðar inn í námsefnið.

Hvorri önn er skipt upp í þemu sem hvert um sig tekur 2-4 vikur. Á vorönn geta nemendur valið sér 1-2 áfanga eftir áhugasviði, t.d. bóklegir áfangar í kjarnagreinum, áfangar í listum og/eða íþróttagreinum. Rík áhersla er lögð á einstaklingsmiðað leiðsagnarnám. Að loknu námi á brautinni geta nemendur fært sig yfir á stúdentsbraut að eigin vali. Nemendur halda áfram í umsjón hjá umsjónarkennara sínum af brautinni þar til þeir verða 18 ára. Umsjónarkennari fylgist vel með námsframvindu nemenda, hittir þá reglulega til að fara yfir námsstöðuna og er í sambandi við foreldra eftir þörfum.

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að...

 • vinna með styrkleika sína jafnt sem veikleika
 • vera virkur þátttakandi á vinnumarkaði
 • tjá skoðanir sínar og taka sjálfstæðar ákvarðanir
 • eiga jákvæð samskipti við aðra sem byggjast á umburðarlyndi fyrir skoðunum annarra og lífssýn
 • viðhafa lífsvenjur sem eru uppbyggilegar fyrir líkamlegt og andlegt heilbrigði
 • vinna á sjálfstæðan, ábyrgan og skapandi hátt undir leiðsögn
 • afla sér upplýsinga á fjölbreyttan hátt
 • taka virkan þátt í lýðræðislegu samfélagi
 • þekkja, skilja og virða umhverfi sitt og náttúru
 • stunda frekara nám
 Kjarnagreinar  haustönn  vorönn  1. þrep  2. þrep  3. þrep  Ein.
 Nýtt upphaf - sjálfsmynd og áhugasvið  FBRU  1SA03    3      3
 Borgaravitund, fjölmenning  FBRU  1BO04    4      4
 Sköpun og siðferði  FBRU  1SS04    4      4
 Umhverfisvernd og sjálfbærni  FBRU  1US04    4      4
 Endurnýting, handverk og listsköpun  FBRU    1HL03  3      3
 Matur og markmið  FBRU    1MM03  3      3
 Samskipti og vinnumarkaður  FBRU    1SV03  3      3
 Jafnrétti og hamingja  FBRU    1JA03  3      3
 Tilraunir  FBRU    1TI03  3      3
 Fjölbreytt hreyfing  FBRU  1HR01  1HR01  2      2
 Verklegar íþróttir  LÝÐH  1HR01  1HR01  2      2
 Lokaverkefni  FBRU  1LV02  1LV02  4      4
 Frjálst val á vorönn, 1-2 áfangar      *  5      5
Samtals:    19  24  43      43

Gildir frá ágúst 2018

Athugið *-merkingar:

 • Nemendur geta valið 1-2 áfanga á vorönn, t.d. undirbúningsáfanga í bóklegum greinum, listaáfanga eða tölvunotkun. Sjá nánar í áfangalýsingar

 

Síðast breytt: 18. mars 2021