Sérnámsbraut

Námsbraut fyrir nemendur með fötlunargreiningu sem þurfa einstaklingsmiðað nám. Forsenda fyrir inntöku nemenda á sérnámsbraut er að fötlunargreining sérfræðinga fylgi umsókn. Brautinni lýkur með útskriftarskírteini af sérnámsbraut. Meðalnámstími er 7-8 annir.

Nemendur á sérnámsbraut fá aðlagað einstaklingsmiðað námstilboð, þar sem kennslan er byggð á námsáætlun fyrir nemendahóp eða einstakling. Áætlanir eru unnar út frá markmiðum aðalnámskrár framhaldsskóla, ásamt bakgrunnsupplýsingum um þarfir nemenda og mati á stöðu í námi og þroska.

Nemendur á sérnámsbraut geta jafnframt sótt nám í áföngum á öðrum brautum skólans hafi þeir nægilega færni til að takast á við námsefni áfanganna að mati kennara brautarinnar.

Á sérnámsbraut, eins og á öðrum brautum skólans, einkennast kennsluhættir af því að nemendur verði virkir þátttakendur í eigin námi og öðlist þannig sjálfstæði og frumkvæði. Til að ná þessu fram eru notaðar fjölbreyttar verkefnamiðaðar kennsluaðferðir og leiðsagnarmat. Hugmyndafræðin gengur út á að nemandinn tileinki sér námsefnið í gegnum verkefni sem hann vinnur eða umræður sem hann tekur þátt í og að leiðsagnarmatið leiði nemandann áfram og ýti undir aukinn árangur.

 

Almenn markmið sérnámsbrautar eru:

  • Að stuðla að alhliða þroska nemenda og efla færni þeirra í félagslegum samskiptum
  • Að örva með leiðsagnarmati aukið sjálfstæði og sjálfstraust til daglegra athafna
  • Að veita nemendum menntun sem nýtist þeim í daglegu starfi og tómstundum
  • Að nemendur eigi möguleika á að sækja almenna áfanga miðað við hæfni og getu
  • Að nemendur fái tækifæri til að kynnast atvinnulífi með vettvangsferðum (fyrirtækjaheimsóknum) og starfskynningum
  • Að nemendur fái tækifæri til að tengja saman nám og störf í skóla og á almennum eða vernduðum vinnustað

Gildir frá 1. júní 2012

 

Síðast breytt: 9. febrúar 2021