Jafnréttisáætlun

Jafnréttisfulltrúi skólans er: Vibeke Svala Kristinsdóttir

Jafnréttisáætlun Framhaldsskólans í Mosfellsbæ er ætlað að stuðla að jafnri stöðu kynjanna innan skólans og vinna gegn misrétti. Skólinn leggur áherslu á að allir innan skólasamfélagsins fái notið hæfileika sinna til fulls og hvers kyns mismunun er ekki liðin. Jafnréttisáætlunin er unnin í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafnan rétt kvenna og karla. Til þess að framfylgja áætluninni starfar jafnréttisnefnd. Jafnréttisnefnd er skipuð þremur einstaklingum til tveggja ára í senn, en í henni sitja fulltrúar stjórnenda og jafnréttisfulltrúar. Einn af þessum þremur skal leiða nefndina og vera jafnréttisfulltrúi skólans.

Jafnréttisáætlunin er tvískipt og skiptist í skólann sem vinnustað og svo skólann sem menntastofnun.

Skólinn sem vinnustaður:

Launajafnrétti

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Gæta þess að allir fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu og jafnverðmæt störf óháð kyni. Árleg greining á launasetningu starfsmanna skólans. Vinnuskýrslur eru birtar starfsmönnum í upphafi annar þar sem launasetning er tilgreind. Laun leiðrétt ef óútskýranlegur munur kemur fram. Skólameistari. Í byrjun árs fyrir árið á undan (launagreining, sbr. VLR-05 Launagreining).

 

Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Laus störf hjá skólanum skulu standa öllum opin óháð kyni. Samantekt á kynjahlutföllum í öllum starfshópum ásamt yfirliti yfir auglýst störf, umsækjendur og ráðningar. Niðurstöður eru kynntar á kennarafundi þegar þær liggja fyrir. Skólameistari/ aðstoðarskólameistari. Í byrjun árs fyrir árið á undan (launagreining, sbr. VLR-05 Launagreining).
Tryggja að starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun sé aðgengileg öllum, óháð kyni. Regluleg athugun á sókn kennara í sambærilegum störfum í endurmenntunarnámskeið og í starfsþjálfun. Skólameistari/ aðstoðarskólameistari. Í lok skólaárs.

 

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Koma á kerfi sveigjanlegs og fyrirsjáanlegs vinnutíma ásamt því að minna á mikilvægi þess að samhæfa fjölskyldu- og atvinnulíf. Kynna kerfi sveigjanlegs vinnutíma og stefnu skólans hvað varðar samhæfingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Skólameistari/ aðstoðarskólameistari. Kynning í nóvember og apríl (á hverri önn).

 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni er ekki liðin í skólanum. Því eru fyrirbyggjandi aðgerðir og fyrir fram ákveðin viðbrögð nauðsynleg. Fræðsla um einelti og kynferðislega áreitni fyrir starfsfólk og nemendur. Skólameistari/ aðstoðarskólameistari/öryggistrúnaðarmaður. Kynning á áætlunum í upphafi skólaárs.

Skólinn sem menntastofnun:

Menntun og skólastarf

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Við alla stefnumótun og áætlanagerð í skólanum skal gæta kynjasamþættingar. Starfsfólk fái fræðslu í samþættingu jafnréttis- og kynjasjónarmiða. Skólameistari/ jafnréttisfulltrúi. Einu sinni á ári að jafnaði.
Nemendur hljóti fræðslu um jafnréttismál þar sem þeir eru undirbúnir undir jafna þátttöku í samfélaginu.

Jafnréttisfræðsla verði samþætt námsgreinum og sýnileg í kennslu þar sem þetta er lögbundið í aðalnámskrá.

 

Skólameistari/ kennarar Í upphafi annar.
Kennslu- og námsgögn skólans mismuni ekki kynjunum. Við val á námsefni sé jafnrétti kynjanna haft að leiðarljósi.  Skólameistari/ áfangastjóri / kennarar Í upphafi annar.
Nemendur hljóti fræðslu og ráðgjöf varðandi nám og störf óháð kyni. Unnin verði heildstæð náms- og starfsráðgjafaráætlun þar sem áhersla er lögð á jafnrétti kynjanna. Náms- og starfsráðgjafi Skólaárið 2022 – 2023.

 

Eftirfylgni

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Jafnréttisáætlunin á að vera í sífelldri þróun eins og önnur stefnumótun. Reglulega er lögð fyrir viðhorfskönnun til að athuga hvort það þarf að breyta áætluninn. Skólameistari/ jafnréttisfulltrúi/ sjálfsmatshópur. Í lok skólaárs.

Jafnréttisfulltrúar og sjálfsmatshópur fylgja því eftir að unnið sé samkvæmt jafnréttisáætlun skólans. Undir lok annars hvers almanaksárs er staða aðgerða samkvæmt áætluninni metin. Hópurinn og jafnréttisfulltrúar gera skólameistara og öðrum stjórnendum og kennurum á kennarafundi grein fyrir stöðunni í janúar eftir endurskoðun.

Næsta endurskoðun fer fram í nóvember 2023. Áætlunin var samþykkt, 7. október 2019.

Síðast breytt: 13. apríl 2023