Stefna og hugmyndafræði Framhaldsskólans í Mosfellsbæ

Síðast breytt: 9. apíl 2009

Hlutverk og stefna skólans er m.a.:

  • að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi,
  • að búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám,
  • að leitast við að efla færni nemenda í íslensku máli, bæði töluðu og rituðu,
  • að efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda,
  • að þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun,
  • að kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar,
  • að sinna miðlun þekkingar og þjálfun nemenda þannig að þeir öðlist færni til að gegna sérhæfðum störfum og hafi forsendur til að sækja sér frekari menntun.

Skólinn kennir sig við auðlindir og umhverfi í víðum skilningi og þær áherslur eru samfléttaðar við skólastarfið. Þar er átt jafnt við auðlindir í náttúrunni sem og mannauð með áherslu á lýðheilsu og menningarlegar auðlindir. Enn fremur er stefnt að því að gera umhverfi skólans að lifandi þætti í skólastarfinu þar sem hugað verður m.a. að náttúrufræði umhverfisins, virðingu fyrir umhverfinu og hvernig njóta má umhverfisins og nýta á skynsamlegan hátt.

Skólinn leggur áherslu  á að bjóða nemendum metnaðarfullt nám við hæfi hvers og eins, á stúdentsbrautum, stuttum starfsnámsbrautum og almennum brautum og sérnámsbraut.

Hugmyndafræði og kennsluhættir skólans einkennast af því að nemendur eru virkir þátttakendur í eigin námi, öðlast sjálfstæði og stjórna námshraða sínum með góðum stuðningi kennara og námsráðgjafa. Notaðar verða fjölbreyttar verkefnamiðaðar kennsluaðferðir og námsmat sem er stöðugt í gangi og miðast við hugmyndir um leiðsagnarmat.

Upplýsingatæknin er notuð til að auka fjölbreytni í skólastarfinu og fyrir utan námsefni í kennslubókum verður allt námsefni, áætlanir og upplýsingar aðgengilegt í gegnum kennslukerfi á netinu. Stundatafla nemenda verður sveigjanleg þannig að nemendur stjórna hluta af tíma sínum sjálfir.

Kennsluhættir verða því fjölbreyttir og hluti af náminu fer fram undir verkstjórn kennara en annar hluti námsins fer þannig fram að nemendur stjórna sjálfir hvort þeir vinna sjálfstætt eða leita aðstoðar hjá kennurum og í hvaða námsgrein þeir leita aðstoðar. Góð vinnuaðstaða verður í skólanum ekki síst vegna þess að stefnt er að því að skóladagurinn verði sem næst því að vera heildarvinnudagur nemandans og að hann geti lokið verkefnavinnu sinni að mestu leyti áður en haldið er heim á leið.

Lögð verður áhersla á að byggja upp öflugt félagslíf nemenda þar sem allir nemendur geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ leggur áherslu á að vera í góðum tengslum við umhverfi sitt, bæði hvað varðar listir og menningu, íþróttir og lýðheilsu og annað það sem einkennir mannlíf í Mosfellsbæ.

 

 
Útlit síðu:Þetta vefsvæði byggir á Eplica