Jafnréttisáætlun Framhaldsskólans í Mosfellsbæ

Síðast breytt: 21. nóvember 2017

Jafnréttisfulltrúar skólans frá ágúst 2016 eru: Björk Ingadóttir, bjork@fmos.is og Vibeke Svala Kristinsdóttir, svala@fmos.is.

Jafnréttisáætlun Framhaldsskólans í Mosfellsbæ er ætlað að stuðla að jafnri stöðu kynjanna innan skólans og vinna gegn misrétti. Skólinn leggur áherslu á að allir innan skólasamfélagsins fái notið hæfileika sinna til fulls og hvers kyns mismunun er ekki liðin. Jafnréttisáætlunin er unnin í samræmi við lög nr. 10/2008 um jafnan rétt karla og kvenna. Til þess að framfylgja áætluninni starfar jafnréttisnefnd. Jafnréttisnefnd er skipuð þremur einstaklingum til tveggja ára í senn. Einn af þessum þremur skal leiða nefndina og vera jafnréttisfulltrúi skólans.

Jafnréttisáætlunin er tvískipt og skiptist í skólann sem vinnustað og svo skólann sem menntastofnun.

Skólinn sem vinnustaður:

Launajafnrétti

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Gæta þess að konur og karlar fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu og jafnverðmæt störf. Árleg greining á launasetningu starfsmanna í samstarfsnefndum skólans. Vinnuskýrslur eru birtar starfsmönnum í upphafi annar þar sem launasetning er tilgreind. Laun leiðrétt ef óútskýranlegur munur kemur fram. Skólameistari/ samstarfsnefndir. Í upphafi annar.


Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Laus störf hjá skólanum skulu standa opin bæði konum og körlum. Samantekt á kynjahlutföllum í öllum starfshópum ásamt yfirliti yfir auglýst störf, umsækjendur og ráðningar. Niðurstöður eru kynntar á kennarafundi þegar þær liggja fyrir. Skólameistari/ aðstoðarskólameistari. Í lok skólaárs.
Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Tryggja að starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun sé aðgengileg báðum kynjum. Árleg greining á sókn kvenna og karla í sambærilegum störfum í endurmenntunar-námskeið og í starfsþjálfun. Niðurstöður eru kynntar á kennarafundi þegar þær liggja fyrir. Skólameistari/ aðstoðarskólameistari. Í lok skólaárs.

 

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Koma á kerfi sveigjanlegs og fyrirsjáanlegs vinnutíma ásamt því að minna á mikilvægi þess að samhæfa fjölskyldu- og atvinnulíf. Kynna kerfi sveigjanlegs vinnutíma og stefnu skólans hvað varðar samhæfingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Skólameistari/ aðstoðarskólameistari. Kynning í ágúst ár hvert.
Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Mikilvægt er að bæði konur og karlar nýti sér þann rétt sem þau eiga varðandi foreldra- og fæðingarorlof og leyfi vegna veikinda barna. Kynna fyrir starfsfólki og sérstaklega verðandi foreldrum, réttindi og skyldur sem það hefur gagnvart vinnustaðnum. Skólameistari/ aðstoðarskólameistari. Kynning í ágúst ár hvert.

 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni er ekki liðin í skólanum. Því eru fyrirbyggjandi aðgerðir og fyrirfram ákveðin viðbrögð nauðsynleg. Fræðsla um einelti og kynferðislega áreitni fyrir starfsfólk og nemendur. Skólameistari/ aðstoðarskólameistari. Kynning í ágúst ár hvert ásamt því að uppfæra vinnureglur reglulega.


Skólinn sem menntastofnun:

Menntun og skólastarf

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Við alla stefnumótun og áætlanagerð í skólanum skal gæta kynjasam-þættingar. Starfsfólk sæki námskeið í samþættingu jafnréttis- og kynjasjónarmiða. Skólameistari/ jafnréttisfulltrúi. Skólaárið 2016 – 2017.
Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Nemendur hljóti fræðslu um jafnréttismál þar sem þeir eru undirbúnir undir jafna þátttöku í samfélaginu.

Jafnréttisfræðsla verði samþætt námsgreinum og sýnileg í kennslu þar sem þetta er lögbundið í aðalnámskrá.

 

Skólameistari/kennarar Í upphafi annar.
Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Kennslu- og námsgögn skólans mismuni ekki kynjunum. Við val á námsefni sé jafnrétti kynjanna haft að leiðarljósi. Skólameistari/kennarar Í upphafi annar.
Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Nemendur hljóti fræðslu og ráðgjöf varðandi nám og störf óháð kyni. Unnin verði heildstæð náms- og starfsráðgjafar-áætlun þar sem áhersla er lögð á jafnrétti kynjanna. Náms- og starfsráðgjafar. Skólaárið 2016 – 2017.


Eftirfylgni

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Mat á því hvort að jafnréttisáætlunin sé að skila tilætluðum árangri.

Viðhorfskönnun meðal nemenda og starfsfólks með tilliti til verkefna- áætlunarinnar.

Skólameistari/ jafnréttisfulltrúi/ sjálfsmatshópur. Lokið í nóvember annað hvert ár frá 2017.
Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Jafnréttisáætlunin á  að vera í sífelldri þróun eins og önnur stefnumótun. Tillaga að nýrri jafnréttisáætlun á grundvelli niðurstaðna kannanna. Skólameistari/ jafnréttisfulltrúi/ sjálfsmatshópur. Í lok skólaárs.


Jafnréttisfulltrúi og sjálfsmatshópur fylgja því eftir að unnið sé samkvæmt jafnréttisáætlun skólans. Undir lok annars hvers almanaksárs er staða aðgerða samkvæmt áætluninni metin. Hópurinn og jafnréttisfulltrúi gera skólameistara og öðrum stjórnendum, kennurum á kennarafundi grein fyrir stöðunni í byrjun janúar eftir endurskoðun.

Næsta endurskoðun fer fram í nóvember, 2017. Áætlunin var samþykkt, maí 2016.


Útlit síðu:Þetta vefsvæði byggir á Eplica