DANS1UN05 - Form og orðaforði

undirbúningsáfangi í dönsku

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Í áfanganum er lögð áhersla á undirstöðuatriði í danskri málfræði og stafsetningu. Farið ítarlega yfir reglur um danskan framburð. Markvisst er unnið að því að auka orðaforða nemenda og þjálfa þá í að nota málið til að tjá sig, bæði munnlega og skriflega. Unnið að því að auka lesskilning nemenda með lestri á fjölbreyttum textum. Nemendur eru þjálfaðir í að setja sér raunhæf markmið, sýna frumkvæði og vinna sjálfstætt.

Þekkingarviðmið

 • grundvallarþáttum málkerfisins
 • almennum orðaforða sem hæfir hæfniviðmiðum þrepsins
 • mannlífi, menningu og siðum í Danmörku
 • mismunandi formi ritaðs texta.

Leikniviðmið

 • skilja almennt talað mál þegar talað er skýrt og greinilega
 • lesa texta um efni sem hann þekkir og tileinka sér ný orð í textanum
 • tjá sig um efni sem hann þekkir eða hefur undirbúið og beitt framburði og málvenjum á sem réttastan hátt
 • skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem unnið hefur verið með
 • fara eftir þeim meginreglum sem gilda um ritað mál
 • nýta sér hjálpargögn.

Hæfnisviðmið

 • halda samtali gangandi og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
 • miðla efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á
 • skilja talað mál um kunnuglegt viðfangsefni m.a. úr útvarpi og sjónvarpi
 • lesa stuttar blaða- og tímaritsgreinar og geta dregið ályktanir af því sem hann les
 • skrifa texta bæði frá eigin brjósti og samantektir á tilteknu efni
 • auka meðvitund um eigin leiðir til að tileinka sér tungumálið.
Nánari upplýsingar á námskrá.is